Om förskolan Otto

Vi är en liten förskola med 52 barn uppdelat på tre avdelningar. Månen för de minsta barnen 1–2 år, Stjärnan för mellanbarnen 2-4 år och Solen för storbarnen 4-6 år. Även fast barnen har sin fasta punkt på en avdelning så har vi även verksamhet i tvärgrupper mellan avdelningarna.

Vi på förskolan Otto har medvetet valt att inte profilera oss mot en speciell pedagogisk inriktning. Vi vill vara en förskola i tiden där alla barn är välkomna och därför plockar vi russinen ur kakan och ger förutsättningarna för ett lustfyllt lärande. En förskola i tiden anser vi på Otto är att vi ger barnen en utbildning och undervisning som är förankrad i aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Vi följer Skollagen (2010:800) och Läroplan för förskola (Skolverket 2018).

På alla avdelningar under verksamhetsdagen pågår planerade och spontana utbildnings- och undervisningssituationer. Aktiviteterna sker i varierade gruppkonstellationer där vi får in språk, matematik, digitalisering, naturvetenskap och värdegrund som är baserade på läroplan 2018.

Inne- och utemiljö
Vi arbetar med en föränderlig och tillgänglig lärmiljö för alla barn. I vårt närområde har vi tillgång till skogspartier och olika parkområden som vi använder som en del av vår pedagogiska miljö.

Vi har en stor kuperad gård som vi valt att dela upp i två delar. På den ena delen ges de yngre barnen utrymme att utforska utemiljön i sin egen takt under trygga förhållanden. På den andra delen finns det förutsättningar för mera fysiska utmaningar i form av stationer som främjar lek och rörelse.

Förskolans mål
Vi vill uppmuntra barnens initiativförmåga, nyfikenhet och lust att lära. Utifrån sina egna förutsättningar och behov kan de sedan utvecklas till trygga, initiativrika barn som kan ta ansvar och visa hänsyn och respekt för andra. Barnen ska mötas av öppenhet och respekt i ett demokratiskt klimat där alla värderas lika.

  • Varje barn ska erbjudas en stimulerande miljö som lockar fram barnets initiativförmåga och lust till lek, enskilt och i grupp.
  • Varje barn och förälder ska känna trygghet, trivsel och glädje på förskolan i en miljö där barnen ska mötas av öppenhet och respekt där alla värderas lika.
  • Varje barn som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling och sitt lärande ska få en handlingsplan upprättad som pedagoger (ev. resurs) arbetar efter.
  • Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem  möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
  • Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för.
  • Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn.
  • Varje förälder ska erbjudas föräldrasamverkansformer såsom välkomstsamtal, uppföljningssamtal, föräldramöten, utvecklingssamtal och avslutningssamtal.

Mål och vision
På förskolan Otto arbetar vi utifrån de tre värdeorden som är inkludering, inflytande och integritet:

Inkludering
Att den fysiska, pedagogiska och sociala miljön ger barnen goda förutsättningarna för sitt förändrade kunnande.

Inflytande
Att vi är lyhörda, lyssnar in och tar till vara barns kreativitet, nyfikenhet samt lust att lära.

Integritet
Att vi försöker medvetandegöra barnen om deras rätt till kroppslig och personlig integritet.

Särskilt stöd och behov
Alla barn ska känna sig välkomna på Otto. Finns det nåt särskilt behov så anpassar vi verksamheten utefter det. Det kan vara att vi tar in en resurs, specialpedagog, logoped eller gör andra anpassningar i lärmiljön.

Köket
Vi serverar frukost, lunch och mellanmål som är varierande utifrån Livsmedelsverkets nya rekommendationer. Varje dag serveras ekologisk mjölk och tre sorters grönsaker eller baljväxter och frukt till lunchen. Kött, fisk, vegetariskt och soppa är återkommande varje vecka. Vi är tillmötesgående när det gäller kostbehov för exempelvis religion och vegetarisk kost. Läkarintyg lämnas till förskolan vid matallergier eller överkänslighet. Av allergiskäl serverar vi inte något med nötter, mandlar, jordnötter och sesamfrön.